Seu electrònica Ajuntament de Sueca
Usuari anònim
Connectar
Ajuntament de Sueca :: Inici :: Preguntes freqüents

OpenCERTIACPreguntes freqüentsNOTA DE SEGURETAT : La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sueca utilitza un certificat de servidor segur que garantix la confidencialitat i autenticitat de les dades i continguts que es proporcionen. És possible que a l'accedir-hi aparega alguna de les següents alertes de seguretat:

 • Avís de seguretat Internet Explorer (S'obrirà en una nova finestra)
 • Avís de seguretat Firefox (S'obrirà en una nova finestra)
 • Avís de seguretat Google Chrome (S'obrirà en una nova finestra)

Si rebeu alguna d'estes alertes de seguretat, accediu a les següents Instruccions de configuracióREQUISITS D’AUTOFIRMA: : És obligatori que AutoFirma estiga instal·lat abans d’iniciar el tràmit web on s’usarà per a executar les operacions de firma.

Sistemes operatius

 • Microsoft Windows 7, 8, 8.1 y 10. En 32 o 64 bits.
 • Apple OS X 10.11 o superior. Està suportat directament en 10.11 i 10.11.1.
 • Linux Ubuntu
Navegadors web
 • Microsoft Windows: Google Chrome 46 o superior.Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.Microsoft Internet Explorer 8.Microsoft Edge v20
 • Apple OS X: Apple Safari 9.0 o superior.
 • Linux: Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
L’aplicació "Client @firma mòvil" està disponible per a plataformes amb sistema operatiu Android i per a plataformes iOS. La descàrrega és gratuïta des de Google Play o l’App Store d’Apple respectivament.

Acceso Google play
Acceso App StorePreguntes freqüents

Què és un certificat d'usuari?

És un conjunt de dades de:

 1. Identificació del titular del Certificado.
 2. Distintius del Certificat: Número de Sèrie, Entitat que ho va emetre, data d'emissió, data de caducitat, etc.
 3. Una parella de claus: pública i privada.
 4. La firma electrònica de l'autoritat de certificació que ho va emetre.

Estes dades s'agrupen en:

 1. Part privada: Clau privada.
 2. Part pública: Resta de dades del certificat, inclosa la firma electrònica de l'autoritat de certificació que ho va emetre.

La part privada mai és cedida pel seu propietario/a. Esta és la base de la seguretat.

Característiques: amb la parella de claus es poden realitzar funcions de xifrat amb la peculiaritat que el que es xifra amb la privada només es pot verificar amb la pública i viceversa. Els certificats d'usuario/a que s'utilitzen en els servicis que t'oferix Seu Electrònica s'ajusten a la versió 3 de la recomanació X.509 de l'ITU-T (International Telecommunications Unió - Telecommunication) .

Els certificats són documents digitals, emesos per un prestador de servicis de certificació, que donen fe de la vinculació entre una clau pública i una persona física o jurídica. Són com un DNI electrònic que garantixen en Internet la identitat de les persones físiques o jurídiques

¿ Per a què servix un certificat d'usuari?

En els servicis que presta Seu Electrònica servixen per a:

 1. Permet la identificació d'usuaris davant de servicis telemàtics.
 2. Permet firmar i xifrar missatges de correu electrònic segur.
 3. Permet la firma electrònica de documents. El receptor d'un document firmat pot tindre la seguretat que este és l'original i no ha sigut manipulat.
 4. Permet xifrar les comunicacions. Només el destinatari de la informació podrà veure el contingut de la mateixa.
 5. L'autor d'una firma electrònica usant Certificats Digitals no podrà negar l'autoria d'esta firma.
Com es pot obtindre un certificat digital d'usuari?

Heu de connectar-se a la pàgina web de CERES (http://www.cert.fnmt.es/) i polsar l'enllaç "OBTENGA EL CERTIFICAT D'USUARIO". Allí trobarà tota la informació per a obtindre el certificat digital. Es tracta d'un procés dividit en tres fases: sol·licitud via internet del certificat, acreditació de la identitat en una oficina de registre, descàrrega del certificat digital

Què és convenient fer amb el certificat d'usuari?

És altament recomanable que l'usuari realitze una còpia de seguretat en disc del seu certificat i la vostra corresponent clau privada seguint les instruccions corresponents al navegador utilitzat.

Com importar un certificat en Internet Explorer 6 o posterior?

Per a importar certificats personals en el seu navegador Internet Explorer v6 o superior haurà de realitzar els passos següents:

 1. Accedir al menú "Herramientas, Opcions d'Internet", i una vegada allí seleccionar la pestanya "Contenido". En l'apartat de certificats polsar el botó de "Certificados" i seleccionar la finestra "Personal".
 2. A continuació polsar el botó "Importar". Apareixerà un assistent que li guiarà durant tota la importació del certificat. Polsar el botó "següent" i introduir en el quadro de diàleg el nom del fitxer que té el certificat que desitja importar. Polse "següent".
 3. En la següent finestra si ho desitja introduïsca una contrasenya, la introduïx i marque la casella "Marcar la clau privada com exportable" perquè puga tornar a exportar el certificat amb la vostra clau privada i polse "següent".
 4. A continuació deixe l'opció per defecte i polsar "Siguient".
 5. En la següent finestra es mostrarà un quadro amb les propietats del certificat importat, polse "Aceptar". Finalment apareixerà un quadro informant-li de què el certificat ha sigut importat correctament.
Puc tindre més d'un certificat?

No hi ha cap problema per a tindre més d'un certificat en el seu ordinador; en el moment oportú se li preguntarà quins dels certificats és el que vol utilitzar.

Puc protegir el meu certificat en el navegador?

Si, pot protegir el seu certificat de dos formes. La primera consistix a emmagatzemar el certificat en una targeta criptogràfica (el certificat del DNI electrònic estarà emmagatzemat en una) . L'altra possibilitat consistix a emmagatzemar el certificat en el navegador protegit per una contrasenya especificant-ho durant la vostra instal·lació

Puc utilitzar el meu certificat instal·lat en un altre ordinador?

Si, en el cas de tindre el certificat emmagatzemat en una targeta criptogràfica és prou d'inserir la targeta en l'altre ordinador. Si el certificat està emmagatzemat en el navegador, és necessari exportar el certificat a un fitxer i posteriorment importar el certificat en el navegador del nou ordinador.

Quan caduca un certificat d'usuari?

El certificat digital té un període de vigència que consta en el mateix certificat. Pot comprovar la vigència en el menú de consulta de propietats de certificat del seu navegador.

També pot fer-ho dirigint-se a CERES. Una vegada el seu certificat haja caducat vosté no podrà utilitzar els servicis oferits per esta Administració que requerisquen firma electrònica.

Com es renova un certificat d'usuari?

El certificat digital obtingut en CERES ha de renovar-se en els dos mesos anteriors a la vostra data de caducitat. La renovació prorroga la vigència durant dos anys més. Tot el procediment pot realitzar-se online en la web de la CERES.

Com es revoca un certificat d'usuari?

La revocació d'un certificat digital és l'anul·lació de la vostra vigència abans de la data de caducitat especificada en ell.

La revocació pot sol·licitar-se en qualsevol moment, especialment quan el titular crega que el certificat pot haver sigut copiat.

La revocació podrà fer-se efectiva sempre que la vigència del certificat no haja finalitzat.

Si el titular disposa del certificat, el tràmit de revocació podrà fer-se online en la web de CERES. Si per pèrdua, robatori o per altres causes el titular no disposa del certificat, haurà de personar-se en una oficina de registre per a acreditar la vostra identitat i firmar el model de sol·licitud de revocació.

Què és una firma electrònica?

Una firma electrònica és un resum xifrat d'un missatge.

 1. El resum s'obté aplicant un algoritme a un missatge. Este algoritme té dos característiques fonamentals:

  1. No hi ha la possibilitat de tornar a obtindre el missatge partint del resum generat
  2. Si es canvia el missatge el resum que s'obté és diferent.

  Estes dos característiques garantixen la integritat del missatge. Si es canvia el contingut del missatge, el que verifica la firma ho va a saber.

 2. El resum es xifra amb la clau privada del certificat de la persona que firma. Aplicant els mecanismes de verificació, el receptor coneixerà qui va firmar i eixa persona no pot repudiar l'autoria del missatge.

Què és una firma electrònica avançada?

És la firma electrònica la que permet identificar al firmant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades firmades, que està vinculada al firmant de manera única i a les dades a què es referix i que ha sigut creada per mitjans que el firmant pot utilitzar amb un alt nivell de confiança i amb el seu control exclusiu (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, art. 3.2)

Ha d’estar basada en un certificat reconegut i generada a través d’un dispositiu segur de creació de firma (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, art. 3.3)

Són certificats reconeguts els certificats electrònics expedits per un prestador de serveis de certificació que complisca amb els requisits establerts en esta llei quant a la comprovació de la identitat i altres circumstàncies dels sol·licitants i a la fiabilitat i las garanties dels serveis de certificació que presten (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, art. 11.1)

Quins són els efectes jurídics de la firma electrònica avançada?

Respecte de les dades consignades en forma electrònica tindran el mateix valor que la firma manuscrita en relació amb les consignades en paper (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, títol I, article 3, punt 4)

El suport en què estiguen les dades firmades electrònicament serà admissible com a prova documental en judici (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, títol I, article 3, punt 8)

Quines avantatges oferix la firma electrònica?

La firma electrònica permet garantir la identitat de la persona que realitza una gestió, així com la integritat del contingut dels missatges que envia. Per este motiu, els usuaris que disposen de firma electrònica poden consultar dades de caràcter personal, realitzar tràmits o altres gestions o accedir a diferents servicis. Amb la firma electrònica i des d'esta web, vosté pot realitzar tràmits i gestions davant de l'Entitat i obtindre una resposta immediata sense necessitat de desplaçaments ni entrega de documentació en paper

Com funciona una firma electrònica?

Per a poder utilitzar la firma electrònica és necessari haver obtingut prèviament un certificat digital. El funcionament de la firma electrònica es basa en un parell de números (la clau privada i la clau pública) amb una relació matemàtica entre ells.

Estos números o claus es generen a partir d'un navegador d'Internet i del certificat digital emés per l'entitat certificadora. La clau privada s'emmagatzema en un dispositiu d'ús privat: una targeta criptogràfica o normalment el disc dur d'un ordinador. La clau pública, en canvi, es distribuïx junt amb el missatge firmat, fitxer, etc. Sobre la firma electrònica rebuda, el receptor aplicarà la clau pública de l'emissor a fi de desxifrar-la. El resultat serà una empremta que ha de coincidir amb l'empremta del missatge. Si açò es produïx, hi ha garantia que el missatge no ha sigut modificat i de que ha sigut emés pel titular de la firma.

Com es genera una firma electrònica?

En els servicis que presta Seu Electrònica amb firma electrònica, esta es genera per programes que té el navegador de la persona client. Estos programes són els únics que accedixen a la clau privada del certificat i l'accés té lloc només quan la persona firmant selecciona el certificat i autoritza la firma.

Per a activar els programes de generació de firmes es descarrega un applet i unes quantes llibreries del Servidor de Seu Electrònica que seleccionen les dades a firmar i els invoquen.

Perquè Seu Electrònica puga verificar la firma, els programes anteriors envien:

 1. Tots los datos de la declaración.

 2. La firma electrònica.

 3. La part pública del certificat d'usuari del que va firmar la declaració.

Com es verifica una firma electrònica?

Les dades que intervenen en el procés de verificació de firma són:

 1. Missatge amb les dades que es van firmar.

 2. Firma electrònica.

 3. Part pública del certificat firmant.

I les verificacions: Comprovar que el certificat firmant no ha sigut manipulat

 1. Comprovar que el certificat firmant no ha sigut manipulat.

  0

  1. S'obté un resum de les dades del certificat C amb un algoritme (MD5 - SHA1) .

  2. Es desxifra la firma que va realitzar l'Autoritat de Certificació quan va concedir el certificat amb la vostra clau pública.

  3. Si el resultat d'1) i 2) és el mateix, es té la certesa que el certificat d'usuari no ha sigut manipulat i la clau pública del signatari del missatge és la que es va generar en la petició del certificat.

 2. Comprovar l'autenticitat de la firma.

  1. S'obté un resum del missatge A amb un algoritme (MD5 - SHA1) .

  2. Es desxifra la firma B amb la clau pública del signatari validada en el procés 1.

  3. Si el resultat dels dos passos anteriors és idèntic la firma és autèntica.

És el mateix firmar un missatge que xifrar-ho?

No és el mateix, ja que la firma electrònica garantix la integritat, autenticació i no repudi, però no la confidencialitat. El xifrat garantix la confidencialitat, açò és, el missatge només pot ser llegit pel destinatari a qui va dirigit.

Com s'aconseguix la confidencialitat?

Per a garantir, que en una xarxa oberta com a INTERNET, ningú puga conéixer el que es transmeten dos comunicants, els missatges que s'intercanvien s'envien xifrats. El protocol que s'utilitza en les transmissions segures amb Seu Electrònica és el SSL-3 (Secure Sockets Layer) .

Este protocol està instal·lat de forma nativa en tots els navegadors moderns.

Per a xifrar les comunicacions s'utilitza una clau simètrica. Esta clau es genera per a cada sessió en el navegador de la persona usuària i s'envia xifrada (utilitzant el Programari del protocol SSL) amb la clau pública del Servidor de Seu Electrònica. D'esta manera només la persona usuària i Seu Electrònica poden llegir els missatges intercanviats.

El registre Telemàtic substituïx al registre General?

No, el registre Telemàtic és un registre auxiliar del registre General però únicament habilitat per a la recepció i remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb determinats tràmits i procediments. Estos procediments seran publicats en lloc visible en la pàgina d'inici del registre Telemàtic. En tot cas, sempre podrà fer ús de qualsevol finestreta del registre General per als dits tràmits.

En què es diferencia el registre Telemàtic dels Registres administratius tradicionals?

En, almenys, dos sentits:

 1. Com a avantatges: La presentació d'escrits podrà realitzar-se en els registres telemàtics tots els dies de l'any, durant les 24 hores.

 2. Per contraposició, es regixen pel principi d'especialitat, que es concreta en:

  - Només poden rebre documents que siguen de competència de l'Òrgan que va crear el registre (Conselleria d'Economia i Hisenda)

  - Només poden rebre els documents que es relacionen en la vostra norma de creació.

Tampoc realitzen funcions d'expedició de còpies segellades o compulsades dels documents que, si és el cas, es transmeten junt amb la sol·licitud, escrit o comunicació.

És obligatori utilitzar el registre Telemàtic?

Excepte en els supòsits establits legalment, en cap cas tindrà caràcter forçós la corresponent presentació de sol·licituds, per mitjà del registre Telemàtic. La utilització del mateix no implicarà cap tracte discriminatori en la tramitació i resolució dels procediments.

Quina garantia m'oferix la presentació de documents en el registre Telemàtic?

El registre Telemàtic emetrà, per mitjans electrònics, un rebut de presentació en què consta el número o codi de registre individualitzat, la data i hora de presentació i, si és el cas, l'òrgan destinatari i el contingut íntegre, o un extracte del mateix, tot això acompanyat de l'empremta digital del mencionat registre Telemàtic, a manera de firma del document.

A més, el missatge de confirmació, que es configurarà de manera que puga ser imprés o arxivat informàticament per la persona interessada i garantisca la identitat del registre, tindrà el valor de justificant o rebut de presentació.

Què ocorre si no rebut missatge de confirmació del registre Telemàtic?

En aquells casos en què es detecten anomalies de tipus tècnic en la transmissió telemàtica del document, la dita circumstància s'informarà de la persona presentadora pel propi sistema, per mitjà dels corresponents missatges d'error, perquè procedisca a l'esmena.

La persona usuària haurà de ser advertida de que la no recepció del missatge de confirmació o, si és el cas, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència de la transmissió implica que no s'ha produït la recepció, havent de realitzar-se la presentació en un altre moment o utilitzant altres mitjans.

El registre Telemàtic modifica el còmput general dels terminis?

No, els terminis continuen sent els previstos en la normativa específica de cada procediment. Només seran considerats inhàbils els dies així declarats per a tot el territori nacional i en l'àmbit de la Comunitat Autònoma en el calendari anual de dies inhàbils.

Puc presentar un registre Telemàtic en un dia inhàbil?

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se durant les 24 hores de tots els dies de l'any. En cas de coincidir amb un dia inhàbil, l'entrada en el registre en estos casos serà a l'hora d'obertura del mateix del següent dia hàbil.

El registre Telemàtic, per a consignar la data i hora que permeta acreditar el moment exacte en què la comunicació es produïx i que, al seu torn, permeta evitar el rebuig de la dita comunicació per la persona remitent o per la persona destinatària, es regirà per la data i hora oficial espanyola

Podrà ser interromput el registre Telemàtic?

Només quan concórreguen raons justificades de manteniment tècnic o operatiu podrà interrompre's pel temps imprescindible la recepció de sol·licituds.

La interrupció haurà d'anunciar-se a les persones potencials usuàries del registre Telemàtic amb l'antelació que, si és el cas, resulte possible. En supòsits d'interrupció no planificada en el funcionament del registre, i sempre que siga possible, la persona usuària visualitzarà un missatge en què es comunique tal circumstància.

[va] ¿Qué es la representación?
 1. [va] Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

 2. [va] Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

 3. [va] Deberá acreditarse la representación para:

  - [va] formular solicitudes,

  - [va] presentar declaraciones responsables o comunicaciones,

  - [va] interponer recursos,

  - [va] desistir de acciones y

  - [va] renunciar a derechos en nombre de otra persona

[va] Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

 1. [va] La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante:

  º [va] apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, ( 5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.) o

  - [va] a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Sede Punto Acceso General - Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) (administracion.gob.es) (La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales. Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.

  - [va] Aportación de poder

  - [va] Identificación mediante certificado de electrónico de representación, emitido por entidad de certificación autorizada.

  - [va] Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

 2. [va] El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.

 3. [va] La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

[va] Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:

 1. [va] Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
 2. [va] Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.
 3. [va] Fecha de inscripción.
 4. [va] Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
 5. [va] Tipo de poder según las facultades que otorgue.

[va] Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

 1. [va] Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
 2. [va] Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
 3. [va] Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. (Párrafo anulado) Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración

[va] Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

[va] Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.

Política de privacitat

rss | sueca@sueca.es | XHTML 1.0 | CSS 2.1 | WAI-AA