Seu electrònica Ajuntament de Sueca
Usuari anònim
Connectar
Ajuntament de Sueca :: Inici :: Informació de procediment

OpenCERTIACSol·licitud general Consell AgrariNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Referencia SGEN
Versión y fecha de la última actualización 20/08/2018
Materia Relacions del ciutadà, empresa o empleat públic amb lAdministració.
Periodicidad Continu / Subjecte a Convocatoria / Convocatòria subjecte a terminis.
Tipo de tramitación Procediment / Servei.
Tipología de la tramitación Extern específic
Intern específic
Comú específic
Intern Comú
Descripción Mitjançant aquest formulari es permet a les persones presentar sol·licituds davant del registre general de l'entitat AIGÜES I SANEJAMENT, en relació amb totes aquelles qüestions per a les quals no es trobe servei electrònic concret o formulari en paper, per a les persones no obligades.

En qualsevol dels dos casos, heu d'emplenar la sol·licitud i aportar tots aquells documents que considereu pertinents.

Mitjançant aquest servei pretén posar a disposició una via de comunicació directa a través de mitjans electrònics, permetent a la ciutadania amb identificació fefaent prèvia, que accedeixi a l'administració a través de mitjans electrònics, sense requerir desplaçaments.

Destinatarios/as Ciutadania
Empreses
Administracions
Inicio del trámite Instància de part
Ofici
Ambdues
Requisitos de iniciación Persona física o jurídica.

Les persones obligades d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 s'han de comunicar en tots els supòsits a través d'aquesta via (persones jurídiques, persones col·legiades, representants d'aquestes, etc), la no presentació a través de mitjans electrònics comportarà la esmena entenent-se presentat en el moment que es presenti pel canal indicat.

Requisitos de iniciación Al llarg de l'any en qualsevol momento.
Canales de realización Al registre electrònic de l'Entitat, així com als altres registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.

A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Presencialment, qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.

Sujeto a tasa o precio público Servei gratuït.
Administración Estatal
Autonómica
Local
Altres
Centro directivo AIGÜES I SANEJAMENT.
Departamento Dependent de lobjecte de sol·licitud.
Unidad gestora La sol·licitud s'analitzarà pel registre general que determinarà el Departament Gestor sobre la base de l'objecte de la sol·licitud.
Órgano que resuelve Dependent de lobjecte de sol·licitud.
Plazo máximo de resolución y notificación El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa serà el fixat per la norma reguladora del procediment corresponent.

Aquest termini no pot excedir sis mesos llevat que una norma amb rang de llei n'estableixi un de més gran o així estigui previst en el dret de la Unió Europea.

Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest és de tres mesos.

    Aquests terminis començaran a comptar:
  • En els procediments iniciats dofici, des de la data de lacord diniciació. -En els iniciats a sol·licitud de l'interessat, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació (si aquest es presentés a través de vies electròniques en dia hàbil es comptarà presentat a primera hora del següent dia hàbil).
Efectos del silencio administrativo Art 24 L 39/2015.

En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, legitima a l'interessat o interessats per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari.

El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, aquells l'estimació dels quals tingués com a conseqüència que es transferissin al sol·licitant oa tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

El sentit del silenci també serà desestimatori en els procediments dimpugnació dactes i disposicions i en els de revisió dofici iniciats a sol· licitud dels interessats. Això no obstant, quan el recurs d'alçada s'hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, s'entendrà estimat aquest si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no dicti i notifiqui resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades al paràgraf anterior d'aquest apartat.

Resolución
    Fi via Administrativa:
  • Si

  • No

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud degudament complimentada Obligatori Ambdós
Sol·licitud a través de formulari web/o presencial.: Sol·licitud a través de formulari web/o presencial. Obligatori Ambdós
Document de Representació si és el cas.: Document de Representació si és el cas. Opcional Ambdós
Documentació adicional.: Documentació adicional. Opcional Ambdós

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdós Ambdós Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Ley 39/2015 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Deroga Ley 30/1992)
Ley 40/2015 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 10/2001 Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos.
LO 3/2018 LOPDPGDD Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Deroga Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar

Política de privacitat

rss | sueca@sueca.es | XHTML 1.0 | CSS 2.1 | WAI-AA